UA
UA
Онлайн-освіта від лідерів модної індустрії
Документ, положення якого викладені нижче по тексту, є публічною офертою та публічним договором. Відповідно до ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, його умови є однаковими для всіх Замовників, а беззастережне прийняття умов якого вважається акцептуванням цієї оферти Замовником. У відповідності до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України, подання заявки/ авторизація на веб-сайті https://modeis.me є акцептом даної оферти, що прирівнюється до укладення публічного договору про надання інформаційно-консультаційних послуг (надалі — «Договір») на умовах викладених нижче по тексту.

Даний публічний договір адресований всім фізичним та юридичним особам, що бажають скористатися послугами Виконавця, а також мають технічну можливість одержання таких послуг.

Публічний договір про надання інформаційно-консультаційних послуг

Товариство з обмеженою відповідальністю «МОДАЛІЗМ», в особі директора Рябова Костянтина Костянтиновича, який діє на підставі Статуту, код за ЄДРПОУ: 45125802, надалі по тексту «Виконавець» з однієї Сторони, пропонує фізичним особам або юридичним особам, від імені яких діє уповноважений представник (надалі — «Замовник») отримати послуги, передбачені цим Договором.
1. Визначення основних термінів

Акцепт — надання Замовником повної, безумовної та беззастережної згоди на укладення даного Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.

Курс — захід або серія заходів, під час яких Виконавець надає Замовнику інформаційно-консультаційні послуги за методиками Виконавця на веб-сайті https://modeis.me.

Матеріали — лекції, промови, презентації, що містять інформаційно-консультаційний характер, відомості про які розміщено на веб-сайті Виконавця за посиланням: https://modeis.me в закритому доступі.

Особистий кабінет — розділ веб-сайту https://modeis.me, доступ до якого має Замовник, що авторизується за допомогою особистих ідентифікаторів доступу до особистого кабінету (персональне посилання та пароль), у якому розміщуються інформаційні матеріали курсу.

Оферта — пропозиція Виконавця, розміщена в мережі Інтернет за посиланням: https://modeis.me та адресована необмеженому колу фізичних або юридичних осіб, приєднання до Публічного договору про надання інформаційно-консультаційних послуг.

Персональні дані — відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

Послуги — послуга або декілька інформаційно-консультаційних послуг, які надаються Виконавцем під час проведення заходу/серії заходів, та зазначені Виконавцем на його веб-сайті.

Публічний договір — договір, в якому одна сторона — підприємець взяла на себе обов'язок здійснювати продаж товарів, виконання робіт або надання послуг кожному, хто до неї звернеться.

Тарифи (ціна послуг) — платіж, розмір якого встановлюється Виконавцем за надання певного об'єму послуг для Замовника з доступом до матеріалів курсу.
2. Загальні положення

2.1. На підставі та умовах, визначених даним Договором, Виконавець надає Замовнику, а Замовник приймає Послуги з доступом до матеріалів курсу, розміщених на веб-сайті за посиланням https://modeis.me (надалі — веб-сайт) лише після здійснення Замовником оплати на розрахунковий рахунок Виконавця та авторизації на веб-сайті.

2.2. Послуги надаються на платній основі, шляхом надання доступу до матеріалів курсу, розміщених в особистому кабінеті Замовника на веб-сайті Виконавця.

2.3. Термін дії умов даного Договору не обмежений. Будь-яка зі Сторін може його розірвати в порядку, передбаченому цим Договором.

2.4. Всі зміни й доповнення до даного Договору опубліковуються на веб-сайті Виконавця.

2.5. Всі умови даного Договору є обов'язковими як для Замовника, так і для Виконавця. Перед початком користування Послугою Замовник зобов'язаний ознайомитися з умовами даного Договору. Якщо Замовник не погоджується з умовами Договору, він не має права користуватися послугами Виконавця.

2.6. Доступ до інформаційних та інших матеріалів, що розміщені в особистому кабінеті Замовника, відповідно до цього Договору, надається на 1 (один) календарний рік.

2.7. У разі незгоди Замовника зі змінами, внесеними Виконавцем у даний Договір або з новими тарифами на послуги, Замовник зобов'язується припинити користування Послугами.

2.8. Будь-яка з наступних дій вважається акцептом цього Договору:
• факт авторизації Замовника на веб-сайті Виконавця та/або оформлення замовлення Послуг на веб-сайті Виконавця https://modeis.me;
• оплата Послуг Виконавця на умовах та в порядку, визначених цим Договором у відповідних сторінках веб-сайту Виконавця https://modeis.me;
• письмове (в т. ч в електронній формі засобами електронної пошти) повідомлення Замовника про прийняття умов цього Договору на адресу електронної пошти. Положення цього підпункту вважаються дійсними лише за умови технічних неполадок на веб-сайті Виконавця та неможливістю здійснити оплату та/або оформлення замовлення на Послуги Виконавця.
3. Предмет договору

3.1. Відповідно до умов даного Договору, Виконавець бере на себе зобов'язання протягом його терміну дії надати інформаційно-консультаційні послуги, шляхом надання доступу до матеріалів курсу, розташованих в мережі Інтернет за адресою: https://modeis.me для Замовника, а Замовник — приймає вказані послуги та оплачує їх, згідно з умовами цього Договору.

3.2. Перелік Послуг, які надаються Виконавцем, а також інша необхідна інформація вказані на веб-сайті Виконавця, розміщеного в мережі Інтернет за адресою: https://modeis.me.

3.3. Договір та Додатки до нього є офіційними документами, які публікуються на веб-сайті Виконавця https://modeis.me.
4. Порядок укладення договору

4.1. Договір вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту подання Замовником заявки на веб-сайті Виконавця: https://modeis.me та/або здійснення оплати на розрахунковий рахунок Виконавця, що свідчать про згоду дотримуватися умов Договору, без підписання письмового примірника Сторонами.

4.2. Дії, зазначені в п. 4.1 Договору та вчинені Замовником, є підтвердженням повного та безумовного акцептування останнім публічної оферти.

4.3. Договір, укладений Замовником за допомогою акцепту публічної оферти, має юридичну чинність у відповідності зі ст. 642 Цивільного кодексу України і прирівнюється до письмово укладеного договору.
5. Права і обов'язки сторін

5.1. Виконавець зобов'язаний:
5.1.1. Своєчасно, в повному об'ємі та на високому рівні надавати Замовнику якісні Послуги, визначені цим Договором.
5.1.2. У разі неможливості виконання своїх зобов'язань відповідно до умов цього Договору, своєчасно повідомити Замовника про таке, а також вчинити відповідні дії щодо усуненні перешкод для виконання зобов'язань по цьому Договору.
5.1.3. Публікувати на веб-сайті інформацію про зміну: місця, часу, тривалості, структури Послуг, інших умов їх надання, в тому числі, про зміну банківських реквізитів.
5.1.4. Забезпечити Замовника методичними та іншими інформаційними матеріалами у випадках, коли такі матеріали передбачені і є невід'ємною частиною надаваних Послуг.
5.1.5. Надавати завдання для самостійної роботи Замовника та здійснювати перевірку таких завдань відповідно до розкладу.
5.1.6. Докласти зусиль для викладення оригінального, інформативного та унікального матеріалу.
5.1.7. Інформувати Замовника про Послуги та умови їх надання на веб-сайті https://modeis.me.
5.1.8. За запитом Замовника перенести надання інформаційно-консультаційних послуг, шляхом надання доступу до матеріалів курсу, розташованих в мережі Інтернет за адресою: https://modeis.me в інший строк, з урахуванням побажань Замовника, проте не більше 1 (одного) разу.

5.2. Виконавець має право:
5.2.1. Залучати до виконання своїх зобов'язань за Договором третіх осіб, при цьому залишаючись відповідальним перед Замовником за результати їх роботи як за свої власні.
5.2.2. Отримувати від Замовника оплату своїх послуг відповідно до умов Договору.
5.2.3. Не надавати Послуги або припинити їх надання Замовникові у разі порушення ним вимог, передбачених цим Договором (у тому числі термінів оплати Послуг), а також в інших випадках, встановлених законодавством України.
5.2.4. Відмовити в наданні послуг Замовнику без пояснення причин, повернувши йому сплачені кошти.
5.2.5. Змінювати і доповнювати даний Договір і Додатки до нього без попереднього узгодження та без переукладання даного Договору із Замовником, забезпечуючи при цьому розміщення змін і доповнень на веб-сайті Виконавця.
5.2.6. Інформувати Замовника про акції та інші новини, шляхом направлення електронних листів на адресу Замовника, зазначену при реєстрації/авторизації на веб-сайті Виконавця.
5.2.7. Інші права відповідно до чинного законодавства України та умов цього Договору.

5.3. Замовник зобов'язаний:
5.3.1. Вчасно та в повному обсязі проводити розрахунки з Виконавцем за Послуги відповідно до умов Договору.
5.3.2. Користуватися Послугами відповідно до правил, опублікованих на веб-сайті Виконавця та умов цього Договору.
5.3.3. Контролювати зміну та/або оновлення інформації, опублікованої на веб-сайті Виконавця.
5.3.4. Дотримуватися регламенту, порядку та вимог при отриманні Послуг, встановлених Виконавцем.
5.3.5. Не розголошувати третім особам інформацію про інших Замовників, отриману в період надання Послуг, а також про методики занять та будь-яку іншу конфіденційну інформацію.
5.3.6. В кінці Курсу написати та належним чином оформити курсову роботу, передбачену програмою Курсу.
5.3.7. Утриматись від поведінки, яка принижує честь, гідність, ділову репутацію Виконавця, запрошених осіб та спікерів. Під поширенням відомостей, що принижують честь, гідність, ділову репутацію Виконавця слід розуміти опублікування їх у пресі, передачу по радіо, телебаченню, з використанням інших засобів масової інформації, в тому числі соціальних мережах, викладення в характеристиках, заявах, листах, адресованих іншим особам, повідомлення в публічних виступах, а також в іншій формі невизначеному числу осіб або хоча б одній людині. Поширенням відомостей також є вивішування (демонстрація) в громадських місцях плакатів, лозунгів, інших творів, а так само розповсюдження серед людей листівок, що за своїм змістом або формою ганьблять честь, гідність або ділову репутацію громадянина або організації.
5.3.8. Надавати всю необхідну інформацію для виконання Виконавцем своїх зобов'язань за Договором, в тому числі, доступ до персональних даних.

5.4. Замовник має право:
5.4.1. Вимагати від Виконавця надання якісних Послуг своєчасно та відповідно до умов цього Договору.
5.4.2. Отримувати необхідну і достовірну інформацію про Послуги Виконавця та порядок їх надання.
5.4.3. Оформити замовлення Послуг, зазначених у відповідному розділі веб-сайту https://modeis.me.
5.4.4. Отримати сертифікат про успішне проходження Курсу, проте, лише у випадку своєчасного написання курсової роботи, відповідно до умов даного Договору та, належним чином оформленого домашнього завдання.
5.4.5. Надіслати Виконавцю запит про перенесення строків надання Послуг за цим Договором, проте не більше 1 (одного) разу. У випадку, коли Замовник звертається з подібним запитом до Виконавця більше 1 (одного) разу, останній має право відмовити в повторному перенесенні строків надання Послуг, при цьому такі Послуги не надаються повторно, не відшкодовуються в грошовому виразі та не перепродаються третім особам.
5.4.6. Інші права відповідно до чинного законодавства України та умов цього Договору.
6. Вартість послуг, порядок та умови розрахунків

6.1. Замовник здійснює оплату Послуги за тарифами, які встановлюються Виконавцем та розміщені у відповідному розділі про оплату на веб-сайті Виконавця за посиланням: https://modeis.me. Виконавець залишає за собою право змінювати встановлені тарифи у разі зміни ринкових умов або за інших суттєвих обставин. Замовник на свій розсуд обирає тариф, із передбачених діючих, відповідно до якого він буде здійснювати оплату Послуг.

6.2. Оплата Загальної вартості послуг Виконавця за Договором в будь-якій валюті здійснюється шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця у спосіб, який обирає Виконавець на власний розсуд, в тому числі, проте не виключно:
6.2.1. На підставі виставленого Виконавцем рахунку.
6.2.2. За допомогою платіжного сервісу Fondy (https://fondy.io/en/).
6.2.3. На банківські реквізити Виконавця, зазначені в розділі 13 цього Договору.
6.2.4. За допомогою будь-яких інших платіжних систем, зареєстрованих в Україні (LiqPay, Portmone та інші).

6.3. Оплата за Послуги здійснюється Замовником після укладення Сторонами Договору та надання добровільної згоди на обробку й використання персональних даних Замовника, та в момент надання інформації останнім для проведення платіжної операції у спосіб, визначений Виконавцем, відповідно до п. 6.2.

6.4. У разі не здійснення оплати, Виконавець припиняє надання послуг (не надає послуги), в результаті чого даний Договір вважається недійсним.

6.5. Датою належного виконання Замовником зобов'язань в частині оплати Послуг (дата платежу) вважатиметься дата зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

6.6. У разі невикористання (або неможливості використання) Замовником сплачених Послуг Виконавця, такі Послуги не надаються повторно, не відшкодовуються в грошовому виразі та не перепродаються третім особам. Повернення оплати за Послуги Виконавця допускається виключно у випадках та порядку, передбаченому підпунктом 8.7.2 пункту 8.7 даного Договору.
7. Порядок і умови надання послуг

7.1. Надання Послуг починається з моменту подання заявки на участь у курсі на веб-сайті https://modeis.me та/або оплати Замовником послуг Виконавця, шляхом акцепту (прийняття) умов даного Договору, без його письмового підписання Сторонами. Даний Договір має юридичну силу відповідно до ст. 633 ЦК України і є рівносильним Договору, підписаному Сторонами. Відповідно, Замовник, який авторизувався на веб-сайті та/або оплатив Послуги, вважається ознайомленим з даним Договором та таким, що погоджується з усіма його умовами.

7.2. Фактом початку надання Послуг Виконавцем є розміщення будь-яких інформаційних матеріалів на веб-сайті https://modeis.me та надання Замовнику доступу до таких матеріалів.

7.3. Всі питання, що виникли в процесі оплати і отримання Послуг, Замовник може з'ясувати у Виконавця за контактними даними, зазначеними в Розділі 13 даного Договору.

7.4. Факт отримання Послуг Замовником підтверджується отриманням доступу до матеріалів курсу, розміщених на веб-сайті за посиланням https://modeis.me та/або Актом приймання-передачі наданих Послуг (далі — Акт), що підписується Сторонами або їх уповноваженими на це представниками.
7.4.1. Виконавець, на письмову вимогу Замовника, зобов'язаний надіслати Замовнику підписаний Акт у двох примірниках (допускається електронна копія Акту, яка може бути надіслана електронною поштою чи факсимільним зв'язком). В такому випадку Замовник зобов'язаний протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання Акту підписати його та направити Виконавцю поштою другий примірник Акту, а у разі незгоди з підписанням Акту — свої письмові заперечення.

7.5. У разі, якщо протягом 1-го (одного) місяця з моменту направлення Замовнику Акту, на поштову адресу Виконавця не надійшов підписаний Замовником 2-й екземпляр Акту або письмові заперечення проти підписання Акту, Виконавець підписує Акт приймання-передачі наданих Послуг в односторонньому порядку.
8. Термін дії, порядок внесення змін та доповнень до договору

8.1. Даний Договір набуває чинності з моменту подання заявки на участь у курсі та/або авторизації Замовника на веб-сайті https://modeis.me, та/або оплати Замовником послуг Виконавця, вважається укладеним на невизначений строк і діє до моменту його відкликання Виконавцем та/або до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань по цьому Договору.

8.2. Виконавець залишає за собою право внести зміни в умови Договору та/або відкликати його в будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення Виконавцем змін в Договір, такі зміни вступають в силу з моменту публікації нової редакції Договору веб-сайті Виконавця, якщо інший строк набрання чинності змін не визначений додатково при їх публікації. Договір вважається відкликаним з моменту видалення його публікації з веб-сайту Виконавця.

8.3. З моменту набрання Договором чинності з внесеними змінами і доповненнями, Договір починає діяти для Сторін в новій редакції.

8.4. Виконавець має право в односторонньому порядку відмовитися від виконання цього Договору, письмово повідомивши Замовника не менше, ніж за 1 (один) день до передбачуваної дати відмови від виконання Договору.

8.5. Припинення дії даного Договору не звільняє Замовника від відповідальності за порушення умов даного Договору, що мали місце під час його терміну дії.

8.6. Для відмови від отримання послуг Замовнику достатньо не здійснювати оплату за такі послуги.

8.7. У разі, якщо Замовник бажає в повному обсязі відмовитись від Послуг Виконавця, йому необхідно надіслати відповідний запит на електронну адресу [email protected]. Після чого адміністраторами веб-сайту видаляються всі дані та інформація про Замовника.
8.7.1. Після надання доступу до матеріалів курсу, розміщених на веб-сайті за посиланням https://modeis.me, грошові кошти, зараховані на банківський рахунок Виконавця, Замовнику не повертаються і не компенсуються.
8.7.2. У випадках, коли Замовником здійснена оплата, проте факт надання Виконавцем доступу до Матеріалів Курсу не відбувся, останній зобов'язується здійснити повернення грошових коштів, перерахованих Замовником, протягом 10 (десяти) банківських днів. Повернення грошових коштів Виконавцем здійснюється, в тому числі, за умови надходження від Замовника документів, передбачених чинним законодавством України (копії паспорта, копії картки платника податків, квитанції про оплату Послуг, належним чином підписаної заяви на повернення коштів, інших документів за вимогою Виконавця) та виключно у разі звернення Замовника із запитом про повернення коштів в 30-денний строк з дня здійснення ним оплати за Послуги Виконавця.

8.8. Договір вважається автоматично припиненим (розірваним) у випадках, коли:
• Замовник в повному обсязі скористався Послугами Виконавця, за які була внесена оплата;
• Замовник не скористався Послугами Виконавця з власної ініціативи.
9. Відповідальність сторін та вирішення спорів

9.1. За невиконання або неналежне виконання умов даного Договору Сторони несуть відповідальність, передбачену цим Договором та нормами чинного законодавства України.

9.2. У разі, якщо невиконання або неналежне виконання умов даного Договору однією із його Сторін призвело до завдання збитків іншій Стороні, винна Сторона зобов'язана відшкодувати такі збитки у повному обсязі.

9.3. Відшкодування завданих збитків не звільняє винну Сторону від зобов'язань належним чином виконувати умови даного Договору.

9.4. Всі спори та розбіжності, які можуть виникнути при виконанні цього Договору, регулюються шляхом переговорів між Сторонами.

9.5. Якщо будь-який спір неможливо вирішити шляхом переговорів, такий спір підлягає розгляду в судовому порядку, за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору, відповідно до чинного законодавства України.

9.6. У разі виявлення факту плагіату, копіювання матеріалів, їх фрагментів та/або несанкціонованого використання, розповсюдження Замовником матеріалів Курсу, Замовник несе відповідальність відповідно до умов цього Договору та норм чинного законодавства України.

9.7. Виконавець не несе відповідальність за ненадання або неналежне надання Послуг Замовнику за умови настання будь-яких обставин, які виникли не з вини Виконавця, а саме — настання обставин, які виникли з вини чи необережності Замовника та/або настання обставин, які виникли з вини чи необережності будь-якої третьої особи (будь-яких третіх осіб) зі сторони Замовника, та/або настання форс-мажорних обставин.
10. Форс-мажорні обставини

10.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань у випадку, якщо таке невиконання або неналежне виконання сталося унаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). Під обставинами непереборної сили розуміються такі, що виникли поза волею або всупереч волі чи бажанню Сторін і, які не можна передбачити чи уникнути, включаючи: військові дії, громадські заворушення, епідемії, блокади, пожежі, землетруси, інші природні явища, стихійні лиха, збої в електропостачанні й у роботі комунікацій, які використовуються для надання послуг, прийняття актів державних органів та інші незалежні від Сторін обставини, що унеможливлюють своєчасне, повне та належне виконання Стороною своїх зобов'язань за даним Договором.

10.2. У випадку виникнення обставин непереборної сили Сторона, яка знаходиться під її дією, повідомляє про це іншу Сторону протягом 5 (п'яти) днів з моменту виникнення такої обставини або з моменту виникнення у такої Сторони можливості повідомити іншу Сторону про виникнення обставини. Після припинення дії обставин непереборної сили Сторона, яка знаходилась під їх дією, повідомляє про таке припинення іншу Сторону протягом 5 (п'яти) днів з моменту закінчення дії обставин непереборної сили, або з моменту виникнення у такої Сторони можливості повідомити іншу Сторону про припинення дії обставин непереборної сили.

10.3. Якщо форс-мажорні обставини триватимуть більше 3-х (трьох) місяців поспіль, то кожна зі Сторін має право відмовитись від подальшого виконання зобов'язань за цим Договором і, в такому разі, жодна зі Сторін не матиме права на відшкодування іншою Стороною можливих збитків.
11. Інші умови договору

11.1. Сторони підтверджують, що даний Договір укладений при повному розумінні його умов та термінології, що в ньому використовується та, відповідає дійсним намірам Сторін в частині правових зобов'язань, що на них покладаються.

11.2. Договір, правила отримання Послуг Замовником, що розміщуються на веб-сайті Виконавця, розташованому в мережі інтернет за адресою: https://modeis.me складають єдиний договір між Виконавцем і Замовником.

11.3. Кожна Сторона гарантує іншій, що володіє необхідною дієздатністю, тобто всіма повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання цього Договору.

11.4. Виконавець не несе відповідальність за зміст і правдивість інформації, що надається Замовником при оформленні замовлення Послуг. Виключно Замовник несе відповідальність за достовірність інформації, вказаної при оформленні такого замовлення.

11.5. Вся інформація, пов'язана з виконанням цього Договору, є конфіденційною.

11.6. Замовнику надається право на використання Послуг Виконавця за цим Договором виключно у своїй внутрішній діяльності без права їх відчуження або передачі будь-яким способом на користь третіх осіб.

11.7. Сторони зобов'язуються зберігати конфіденційну інформацію, отриману в результаті виконання цього Договору, за винятком випадків, коли це письмово санкціоновано іншою Стороною або вимагається державними органами відповідно до чинного законодавства. За розголошення конфіденційної інформації винна Сторона несе відповідальність згідно з чинним законодавством України.

11.8. Виконавець має право самостійно змінити та/або доповнити умови цього публічного Договору та додатків до нього, включаючи правила надання та отримання Послуг за даним Договором. При цьому Виконавець гарантує та підтверджує, що розміщена на веб-сайті Виконавця поточна редакція тексту цього Договору та додатків до нього, включаючи правила надання та отримання Послуг за даним Договором, є дійсною.

11.9. З питань, не передбачених умовами цього Договором, Сторони керуються положеннями чинного законодавства України.
12. Персональні дані та порядок їх обробки

12.1. Власним акцептуванням Договору Замовник добровільно надає згоду на збір та обробку власних персональних даних, тобто на вчинення наступних дій по відношенню до персональних даних Замовника: збирання, систематизації, внесення в бази даних Виконавця, в тому числі в електронні, накопичення, зберігання, уточнення, а також на подальше використання і розповсюдження Виконавцем персональних даних у відповідності із положеннями Закону України «Про захист персональних даних».

12.2. Збирання персональних даних є складовою процесу їх обробки, що передбачає дії з підбору, впорядкування відомостей про Замовника та внесення їх до бази персональних даних.

12.3. Поширення персональних даних передбачає дії щодо передачі відомостей про Виконавця з баз персональних даних за згодою суб`єкта персональних даних.

12.4. Поширення персональних даних без згоди суб`єкта персональних даних (Виконавця) або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, передбачених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

12.5. Персональні дані в базах персональних даних знищуються в порядку, встановленому відповідно до вимог ЗУ «Про захист персональних даних».
13. Реквізити Виконавця

ТОВ «МОДАЛІЗМ»
01054, м. Київ, вул. Леонтовича, буд. 7, н.п. 5–1
ЄДРПОУ: 45125802

UAH (Українська гривня):
п/р: UA353808050000000026006809098
Банк: АТ «Райффайзен Банк Аваль»

USD (Долар США):
п/р: UA103808050000000026001809101
Банк: АТ «Райффайзен Банк Аваль»

EUR (Євро):
п/р: UA333808050000000026000809102
Банк: АТ «Райффайзен Банк Аваль»

e-mail: [email protected]